Silaturahmi Bapak Tasnim selaku ketua yayasan Fokus Bina Quran ke Pesantren Syeikh Ali JAbeer